Home   Stanovy

Stanovy

STANOVY

„Praha pro život z. s.“

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

Spolek „Praha pro život z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Má sídlo v Praze. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Má sídlo v Praze. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky.

čl.II

Účel spolku

Účelem spolku je:

a) ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,

b) ochrana životního prostředí na území Hlavního města Prahy, především v západní části města,

c) ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech na území Hlavního města Prahy.

čl. III

Cíle spolku a předmět jeho činnosti

a) praktická činnost ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí a dalšími orgány státní správy

b) kooperace s jinými spolky

c) účast ve správních i jiných řízeních (soudních), při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a další veřejné zájmy

d) organizování kampaní a petičních aktivit v souladu s účelem spolku

e) poradenské a konzultační činnosti

f) zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci činností podporujících účel spolku

g) příprava a realizace informačních akcí (přednášky, semináře)

h) realizace osvětové činnosti

i) další formy činností a konkretizaci činností stanoví výbor

čl. IV

Členství ve spolku

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

2. Členství ve spolku se obnovuje každým rokem zaplacením členského příspěvku, a to nejpozdějí do 31. března roku.

3. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě písemné přihlášky žadatele, ve které žadatel vyjádření souhlas se stanovami spolku. Do 10 dnů od vzniku členství zajistí předseda spolku zápis nového člena do neveřejného seznamu členů spolku a vhodným způsobem o tomto člena spolku uvědomí.

4. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.

5. Členství zaniká:

a) závažným porušením povinnosti vyplývající z členství,

b) doručením písemného oznámení o vystoupení,

c) rozhodnutím výboru o vyloučení,

d) nezaplacením členských příspěvků do 31. března daného roku,

e) úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku.

6. Člen má právo:

a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,

b) účastnit se členské schůze

c) volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

d) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,

e) navrhovat cíle a formy činnosti spolku,

7. Člen má povinnost:

a) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku);

b) platit včas členské příspěvky.

8. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. Seznam nebude zpřístupněn bez výslovného rozhodnutí výboru spolku.

9. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok.

čl. V

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a) Statutární orgán – výbor

b) Nejvyšší orgán – členská schůze

čl. VI

Statutární orgán – výbor

1. Statutární orgán tvoří tříčlenný výbor. Je složen z předsedy, místopředsedy a dalšího člena spolku.

2. Každý člen výboru jedná za spolek navenek samostatně, včetně písemných úkonů.

3. První členové výboru jsou zvoleni na ustavující schůzi spolku. V případě ukončení členství nebo rezignace na funkci člena výboru se výbor doplňuje kooptací, kdy musí dojít k příslušné volbě.

4. Za výkon funkce jim nenáleží odměna. V případě, že člen výboru či třetí osoba bude zaměstnancem spolku nebo bude pro spolek vykonávat práci na základě smlouvy o dílo nebo dohod konaných mimo pracovní poměr, odměna mu náležet bude a jeho vztah ke spolku se bude řídit pracovněprávními předpisy. O výši odměny rozhoduje výbor spolku.

5. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do jednoho měsíce náhradní zasedání výboru. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.

6. O rozhodnutích přijatých na zasedání výboru provádí pověřený člen výboru zápis.

7. Funkční období výboru je pětileté. Opětovná volba členů do výboru je možná.

8. Členství ve výboru zaniká:

a) ukončením funkčního období,

b) úmrtím člena,

c) vzdáním se funkce písemným oznámením,

d) odvoláním po hlasování členské schůzi.

9. Výbor

a) koordinuje činnost spolku,

b) rozhoduje o přijetí žadatele,

c) rozhoduje hlasováním o vyloučení člena,

d) jedná za spolek navenek

e) stanoví výší členských příspěvků

10. Předseda je povinen:

a) svolat zasedání výboru,

b) svolat zasedání členské schůze nejméně jednou ročně

c) zapsat nové členy do seznamu členů spolku

d) vést seznam členů spolku

11. Členové výboru se ujmou své funkce v den zápisu spolku do spolkového rejstříku.

čl. VII

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Schází se nejméně jednou ročně. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b) volí orgány spolku,

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku, zprávu o hospodaření za předcházející rok

d) určuje a schvaluje stanovování cílů a formy činnosti spolku na další období,

f) rozhoduje o zániku spolku.

2. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na kontaktní adresu, kterou člen zaslal spolku později, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.

3. Členská schůze rozhoduje hlasováním.

4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. Nesejde-li se členská schůze v potřebném počtu, svolá se nejpozději do jednoho měsíce náhradní zasedání členské schůze. Nové zasedání členské schůze je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.

5. V případě, že usnesení členské schůze se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.

čl. VIII

Zásady hospodaření

a) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku a budou používány k činnosti spolku.

b) Výdaje spolku jsou zaměřeny na realizaci cílů v souladu s jeho hlavní činností ve smyslu těchto stanov a v návaznosti na rozpočet.

čl. IX

Okolnosti zániku spolku

V případě zániku bude případný zbývající majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.

čl. X

Závěrečná ustanovení

a) Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 18.02.2019. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.

b) Zakladatelé spolku se dohodli, že podáním návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku pověřují předsedu spolku.

V Praze dne 19.02.2019

Zapsala:

Emilie Simone SCHNEIDER Další zakladatelé: Jana Horká Hana Šimečková