Home   Zápach z granulí   Petice   Vyjádření od krajského úřadu Středočeského úřadu k petici.

Vyjádření od krajského úřadu Středočeského úřadu k petici.

V rámci rozhodnutí o integrovaném povolení ze dne 27.06.2019 nebyl stanoven emisní limit pro pachové látky, jelikož „stavovení emisního limitu pro látky obtěžujicí zápachem by nebylo dostatečně objektivní. Výčet jednotlivých látek v odpadní vzdušnině v závislosti na množství receptur krmiv (cca 170) je příliš široký. Nezanedbatelný je i synergický efekt jednotlivých látek, takže nastavení emisního limitu není z pohledu povolujícího úřadu technicky možné. Emisní limity pro pachové látky, které měly značně experimentální charakter, platily od roku 2002 do roku 2006, kdy byly zrušeny pro jejich neobjektivnost a v některých případech praktickou neaplikovatelnost. V praxi docházelo k situacím, kdy limity byly v některých případech plněny, ale přitom stále docházelo k obtěžování zápachem, nebo naopak měřením bylo zjištěno několikanásobné překročení stanovených limitů, ale přitom problém s pachovou zátěží nebyl evidován. V jiných případech bylo zjištěno, že plnění nastavených limitů bylo u některých technologií technicky a ekonomicky nedosažitelné, ani při aplikaci nejlepších dostupných technik.

V současné době nestanovuje emisní limity, emisní faktory ani imisní limity pro pachové látky ani evropská legislativa, zároveň není jednotně stanovena metodika pro provádění rozptylových studií pro pachové látky.

Současně z důvodů eliminace pachové zátěže provozovatel zařízení zajistil umístění výduchu z výškových komínů na střechu a dále došlo k prodloužení potrubí z důvodu zpomalení průchodu vzdušniny, což zajistilo výrazné snížení intenzity zápachu a současně zúžení oblasti, v níž docházelo k šíření zápachu ze zařízení Výroba extrudovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu.”

Dále krajský úřad Středočeského kraje sdělí, že stanovil hodnocení účinnosti zařízení na odstraňování emisí látek obtěžujících zápachem jako vhodný ukazatel pro kontrolu provozu zařízení a že byl v rozhodnutí o integrovaném povolení stanoven na dobu tři měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí tzv. režim komplexních zkoušek zařízení.

Žádost o přezkum povolení provozu byla zamítnuta, jelikož nelze údajně provést.

 

Comments are closed.